Kútfúrás

Jogszabályok, rendeletek

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggő személyi, képesítési követelményei és egyéb feltételei

13. §
(2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását és javítását - az végezheti, aki az Országos Képzési
Jegyzékben, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vízkútfúró szakképesítési
körnek megfelelő, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, valamint a bányafelügyelet által kiadott, a
vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre
vonatkozó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással
rendelkezik.

(3) 100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése
geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy
azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelete mellett végezhető.

(4) A kút kivitelezésének részét képező feltáró fúrásokban, illetve kutakban mélyfúrás-geofizikai,
illetve kútvizsgálati mérések geológus mérnök, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy
ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember közreműködésével végezhetők.

(5) Mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések kiértékelését, az összefoglaló szakvéleményt
kizárólag geofizikus, geofizikus mérnök, geológus, geológus mérnök, hidrogeológus vagy hidrogeológus
mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet. A vizsgálat
jóváhagyását csak legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező szakember végezheti el.

(6) A vízföldtani naplót legalább ötéves felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási gyakorlattal rendelkező
geológus, geológus mérnök, hidrogeológus vagy hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű
szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet.


Az elkészült létesítményre vonatkozó dokumentálás és adatszolgáltatás

8. § (1) Kutaknál vízföldtani naplót kell készíteni, amennyiben

a) a feltárt vízkészlet réteg-, karszt- és hasadékvíz, valamint a tervezett vízhasználat (vízkitermelés vagy
víz-visszatáplálás) meghaladja az 1,5 m3/napot, vagy észlelő létesítmény esetén


A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) c. pontja alapján olyan

ásott, vagy fúrt kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint - parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül - kizárólag a talajvíz felhasználásával működik a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges. A rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint a vízi munka elvégzéséhez, vízi-létesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni.

A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

• a kút kiviteli terve (közműtervező készíti, aki az Országos Névjegyzék tagja) 2 pld

• a tervezett vízhasználattal, vízi-munka elvégzésével, a vízi-létesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását három hónapnál nem régebbi közokirat vagy a tulajdonszerzés jogcímét egyéb módon bizonyító okirat csatolásával,

• az érintett ingatlanra hiteles térképmásolat,

• nyilatkozatot, hogy a vízi-létesítmény nem ivóvíz igény kielégítését szolgálja,

• nyilatkozatot, hogy termőföldet érint- e a vízhasználat akár a vízkivétel, akár a felhasználás során,

• nyilatkozatot, hogy a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz elhelyezése a környezetet nem veszélyezteti,

• nyilatkozatot, hogy a létesítendő kút közelében nincs nyílt rendszerű szennyvízrendszer, vagy bármilyen más olyan jellegű létesítmény, amely szennyeződést okozna,

• vízügyi eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Vissza


Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .